Samorządy lub Skarb Państwa są jednym z głównych właścicieli obiektów zabytkowych w Polsce. Po zawirowaniach wojennych, odebraniu i podziale majątków właścicieli ziemskich obiekty zabytkowe trafiły ostatecznie pod władanie samorządów. Często spotykamy się z zabytkami, które zasiedlone są poprzez kwaterunek stanowiąc bazę mieszkaniową gmin, stanowią siedziby urzędów lub spółek skarbu państwa. Równie często zdarza się, iż budynki będące własnością samorządów stoją po prostu zamknięte lub znajdują się w złym lub bardzo złym stanie technicznym. Odwołując się do raportu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, budynki należące do samorządów i Skarbu Państwa prezentują bardzo zróżnicowany stan zachowania. Jako organizacja stworzona przez osoby od lat zajmujące się obiektami zabytkowymi doskonale wiemy, z jakimi zadaniami należy zmierzyć się, będąc w posiadaniu zabytku. Dlatego chcielibyśmy rozpocząć współpracę na poziomie partnerskim z samorządami między innymi przy:

  • opracowywaniu programów rewitalizacyjnych dla istniejących obiektów i terenów zabytkowych wprowadzając nowe programy funkcjonalne dla obiektów,
  • wykonywaniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w kontekście obszarów historycznych,
  • uzyskaniu dofinansowania na cele remontowe przy obiektach zabytkowych ruchomych i nieruchomych oraz założeniach zabytkowych wraz z obsługą prawną,
  • promocji obszarów turystycznych w kontekście istniejących obiektów zabytkowych w danym regionie,
  • wykonywaniu ekspertyz technicznych, opracowań specjalistycznych, studiów wykonalności, inwentaryzacji obiektów zabytkowych znajdujących się pod zarządem samorządu,
  • tworzeniu programów informacyjnych i wydawniczych służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat zabytków, kultury, sztuki i historii danego regionu,
  • wspieraniu przedsięwzięć mających na celu oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę w lokalnych społecznościach i regionach.