Statut Fundacji Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kultury „Fontes”

(tekst jednolity)

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kultury „Fontes”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. z dnia 2016.01.1 Dz. U. 2016.40 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Pana Przemysława Lecha Alchimowicza zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 18.01.2019 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przez Panią mgr Alicję Deczkowską.
 3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
 4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Fundacja jest apolityczna i powstaje z zamysłem ochrony dóbr kultury oraz krzewienia edukacji historycznej z zakresu kultury i sztuki.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Dwór we Wsi Sarny w gminie Ułęż.

§ 3

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja dla celów współpracy z podobnymi instytucjami zagranicznymi może do tych celów posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

 1. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 3. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą brzmiącą: „Fontes”.

§ 6

 Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do

realizacji celów Fundacji.

§ 8

Ze względu na cele nadzór nad Fundacją sprawuje Minister  właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celem Fundacji jest działalność w zakresie opieki nad zabytkami nieruchomymi i ruchomymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także krzewienie wiedzy dotyczącej kultury i sztuki. Ponadto celami szczegółowymi Fundacji są:

 1. Działalność polegająca na ratowaniu obiektów zabytkowych ruchomych i nieruchomych pozostających w złym stanie technicznym,
 2. Opracowanie programów rewitalizacyjnych dla istniejących obiektów zabytkowych wprowadzając nowe programy funkcjonalne,
 3. Promocja obszarów turystycznych w kontekście istniejących obiektów zabytkowych w danym regionie,
 4. Wspomaganie instytucji państwowych, samorządowych, jednostek organizacyjnych, Kościołów, związków wyznaniowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób prywatnych i innych nie wymienionych w niniejszym statucie w uzyskaniu dofinansowania na cele remontowe przy obiektach zabytkowych ruchomych i nieruchomych oraz założeniach zabytkowych,
 5. Tworzenie programów informacyjnych i wydawniczych służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat zabytków, kultury, sztuki i historii danego regionu,
 6. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę w lokalnych społecznościach i regionach.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Doraźną opiekę nad zabytkami ruchomymi i nieruchomymi między innymi poprzez przygotowywanie programów konserwatorskich, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, studiów i audytów wykonalności prac konserwatorskich oraz innych opracowań technicznych,
 2. Udzielanie wsparcia prawnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych, Kościoła, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób prywatnych oraz innych niewymienionych w niniejszym statucie, a znajdujących się w posiadaniu obiektów zabytkowych ruchomych lub nieruchomych,
 3. Organizowanie szkoleń dotyczących ochrony zabytków,
 4. Inwentaryzowanie obiektów zabytkowych nie znajdujących się w rejestrze zabytków,
 5. Prowadzenie prac badawczych,
 6. Pozyskiwanie funduszy na doraźne zabiegi profilaktyczne zabezpieczające obiekty zagrożone zniszczeniem,
 7. Poszukiwanie potencjalnych inwestorów,
 8. Wydawanie publikacji, czasopism, broszur rozpowszechniających wiedzę na temat zabytków, ich historii oraz ochrony zabytków nieruchomych i ruchomych,
 9. Organizowanie spotkań, konferencji oraz wydarzeń artystycznych promujących wiedzę na temat zabytków, kultury, sztuki i historii,
 10. Współpracę z Kościołami, związkami wyznaniowymi, administracją państwową, organizacjami i stowarzyszeniami o pokrewnym zakresie działalności.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działalność nieodpłatną lub odpłatną pożytku publicznego oraz prowadząc działalność gospodarczą.

Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.

 

Rozdział III

Zarząd Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem liczy od 2 do 5 osób, w tym Prezes i Wiceprezes.
 2. W skład Zarządu na mocy statutu Fundacji wchodzą:
 3. a) Fundator Pan Przemysław Lech Alchimowicz – Prezes Zarządu
 4. b) Pani Zofia Kamińska – Wiceprezes Zarządu
 5. c) Pan Andrzej Karolczak – Członek Zarządu

§ 13

Powoływanie Zarządu należy do stałych kompetencji Fundatora.

§ 14

Zarząd w szczególności.

 1. Kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

§ 15

Do zadań Zarządu należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i kierowanie jej bieżącą działalnością,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 5. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
 7. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 9. prowadzenie polityki kadrowej Fundacji, w tym ustalanie wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

§ 16

 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 4. a) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 5. b) śmierci członka Zarządu
 6. Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą również nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 7. Odwołanie Członka Zarządu może nastąpić w sytuacji:
 8. a) uporczywego uchylania się od wykonywania czynności w pracach Zarządu.
 9. b) działania na szkodę Fundacji

§ 17

Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji i  odpowiada przed Fundatorami za realizację jej celów statutowych.

§ 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach finansowych, uprawniony jest wyłącznie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

§ 20

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz środki finansowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 21

Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z:

 1. a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów przekazanych przez osoby trzecie fizyczne i prawne,
 2. b) grantów naukowych i innych podobnych funduszy,
 3. c) funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych,
 4. d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. e) odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych,
 6. f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 7. g) kredytów i pożyczek,
 8. h) sponsoringu,
 9. i) dywidendy z akcji i udziałów,
 10. j) nawiązek.

§ 22

Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 23

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 24
Fundacja wszelkie wpływy przeznacza na realizację celów statutowych. Zabrania się w szczególności:

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§ 25

Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.

§ 26

W Ramach majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) na prowadzenie przez Fundacji działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb, Fundator uprawnia Zarząd Fundacji do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 27

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 28

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. a) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 2. b) PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 3. c) PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza
 4. d) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 5. e) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
 6. f) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 7. g) PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych
 8. h) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 9. i) PKD 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 10. j) PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 11. k) PKD 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 12. l) PKD.82.30.Z – Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów

ł) PKD 85.52.Z  – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 1. m) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie klasyfikowane

§ 29

Wypracowane zyski lub nadwyżka bilansowa z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 30

Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej nie wymaga uprzedniej zmiany statutu Fundacji.

§ 31

Zmiana statutu nie może prowadzić do istotnych zmian w celach Fundacji i pozostawać w sprzeczności z wolą Fundatorów.

§ 32

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 33

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 35

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ((t.j. z dnia 2016.01.1 Dz. U. 2016.40 z późniejszymi zmianami)
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

§ 36

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się decyzji właściwego Sądu Rejestrowego.