Jako Fundacja chcemy skierować nasze działania do instytucji państwowych, samorządowych, jednostek organizacyjnych, kościołów, związków wyznaniowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób prywatnych, które posiadają obiekty zabytkowe lub tych, które chcą świadomie wejść w ich posiadanie. Współpraca polegać ma na wykonywaniu konkretnych działań, które zrealizują cel właściciela zabytku, równocześnie realizując cel statutowy Fundacji. Zgodnie z artykułem czwartym Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 Ustawą z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu:

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;

5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;

6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska,

oraz zgodnie z kolejnym artykułem wymienionej ustawy – opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;

5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Te dwa artykuły najjaśniej przekazują prawa i obowiązki jakie ciążą na posiadaczach obiektów zabytkowych. Jako Fundacja pragniemy być aktywnym pomostem pomiędzy historią zapisaną w zabytku, a przyszłością kreowaną przez współczesnych właścicieli w zgodzie i poszanowaniu historii i kultury. „Bez przeszłości, nie ma przyszłości.”

W naszej działalności wspieramy: